Shri Rama Ashtotram

Sri Ram Ashtotra

1) om shrii rAmAya namaH
2) om rAmabhadrAya namaH
3) om rAmachandrAya namaH
4) om shAshvatAya namaH
5) om rAjiivalochanAya namaH
6) om shriimate namaH
7) om rAjendrAya namaH
8) om raghupungavAya namaH
9) om jAnakii vallabhAya namaH
10) om jaitrAya namaH
11) om jitAnitrAya namaH
12) om janArdanAya namaH
13) om vishvAmitrapriyAya namaH
14) om dAntAya namaH
15) om sharaNatrANatatparAya namaH
16) om vAlii pramathanAya namaH
17) om vAgmine namaH
18) om satya vAche namaH
19) om satya vikramAya namaH
20) om satya vratAya namaH
21) om vratadharAya namaH
22)om sadaa hanumadAshrayAya namaH
23) om kausaleyAya namaH
24) om kharadhva.nsine namaH
25) om virAda vadhapanDitAya namaH
26) om vibhiishhaNa paridhAtre namaH
27) om harakodaNDa khanDa.nAya namaH
28) om saptatAla prabhetre namaH
29) om dashagriiva shiroharAya namaH
30) om jAmadgnya mahAdarpa namaH
31) om damanAya namaH
32) om tATakAntakAya namaH
33) om vedAntasArAya namaH
34) om vedAtmane namaH
35) om bhavarogasya bheshajAya namaH
36) om duushhaNatrishirohantre namaH
37) om trimuurtaye namaH
38) om triguNAtmakAya namaH
39) om trivikramAya namaH
40) om trilokAtmane namaH
41) om puNyAcharitrakiirtanAya namaH
42) om trilokaraxakAya namaH
43) om dhanvine namaH
44) om danDakAraNya punyakR^ite namaH
45) om ahalyA shApadamanAya namaH
46) om pitra bhaktAya namaH
47) om varapradAya namaH
48) om jitendriyAya namaH
49) om jitakrodhAya namaH
50) om jitamitrAya namaH
51) om jagadgurave namaH
52) om R^ixa vAnar sanghaatine namaH
53) om chitrakuuTasamAshrayAya namaH
54) om jayantatrANa varadAya namaH
55) om sumitraaputrasevitAya namaH
56) om sarvadevAdidevAya namaH
57) om mR^itavAnar jiivanAya namaH
58) om mAyAmAriichahantre namaH
59) om mahAdevAya namaH
60) om mahaa bhujAya namaH
61) om sarvadevastutAya namaH
62) om saumyAya namaH
63) om brahmaNyAya namaH
64) om muni samstutAya namaH
65) om mahA yogine namaH
66) om mahodarAya namaH
67) om sugriivepsita rAjyadAya namaH
68) om sarvapuNyAdhika phalAya namaH
69) om smrita sarvAgha nAshanAya namaH
70) om AdipurushhAya namaH
71) om paramapurushhAya namaH
72) om puNyodayAya namaH
73) om dayAsAgarAya namaH
74) om purANapurushhottamAya namaH
75) om smita vaktrAya namaH
76) om mita bhAshhiNe namaH
77) om puurva bhAshiNe namaH
78) om rAghavAya namaH
79) om anantaguNagambhiirAya namaH
80) om dhiiroddatta guNottamAya namaH
81) om mAyAmAnushachaaritrAyaa namaH
82) om mahAdevAdipuujitAya namaH
83) om setukR^ite namaH
84) om jitavArAshaye namaH
85) om sarva tiirthamayAya namaH
86) om haraye namaH
87) om shyAmA.ngAya namaH
88) om sundarAya namaH
89) om shuurAya namaH
90) om piita vAsase namaH
91) om dhanurdharAya namaH
92) om sarva yaGYAdhipAya namaH
93) om yagnine namaH
94) om jarAmaraNa varjitAya namaH
95) om vibhiishhaNa pratishhThAtre namaH
96) om sarvAvaguNavarjitAya namaH
97) om paramAtmane namaH
98) om parabrahmaNe namaH
99) om sachchidAnanda vigrihAya namaH
100) om paramajyotishhe namaH
101) om paramadhAmne namaH
102) om parAkAshAya namaH
103) om parAtparAya namaH
104) om parEshaya namaH
105) om ParAkaya namaH
106) om pArAya namaH
107) om sarva devAtmakAya namaH
108) om parasmate namaH