Sri Hanumath Ashtothra Namavali

Sri Anjaneya Ashtothra Namavali

1) OM Anjaneyaya Namaha
2) OM Mahaviraya Namaha
3) OM Hanumate Namaha
4) OM Marutatmajaya Namaha
5) OM Tatvagyanapradayaka Namaha
6) OM Sitadevi mudrapradayakaya Namaha
7) OM Ashoka vanakachetre Namaha
8) OM Sarvamaya vibhaNjanaya Namaha
9) OM Sarvabandhavimoktre Namaha
10) OM RakshovidhvaNsakarakaya Namaha
11) OM Paravidya Pariharaya Namaha
12) OM Para Shaurya Vinashakaya Namaha
13) OM Paramantra Nirakartre Namaha
14) OM Parayantra Prabhedakaya Namaha
15) OM Sarvagraha Vinashine Namaha
16) OM Bhimasena SahayakrIthe Namaha
17) OM Sarvadukhah Haraya Namaha
18) OM Sarvalokacharine Namaha
19) OM Manojavaya Namaha
20) OM Parijata Tarumulasthaya Namaha
21) OM Sarva Mantra Svarupaya Namaha
22) OM Sarva Tantra Svarupine Namaha
23) OM Sarva yantratmakaya Namaha
24) OM Kapishvaraya Namaha
25) OM Mahakayaya Namaha
26) OM Sarvarogaharaya Namaha
27) OM Prabhave Namaha
28) OM Bala Siddhikaraya Namaha
29) OM Sarvavidya Sampattipradayakaya Namaha
30) OM Kapisenanayakaya Namaha
31) OM Bhavishhyathchaturananaya Namaha
32) OM Kumara Brahmacharine Namaha
33) OM RatnakundalaDiptimate Namaha
34) OM Chanchaladvalasannaddhaya Lambamanashikhojvalaya Namaha
35) OM Gandharva Vidya Tatvajnaya Namaha
36) OM Mahabala Parakramaya Namaha
37) OM Karagraha Vimoktre Namaha
38) OM ShrInkhala Bandhamochakaya Namaha
39) OM Sagarottarakaya Namaha
40) OM Pragyaya Namaha
41) OM Ramadutaya Namaha
42) OM Pratapavate Namaha
43) OM Vanaraya Namaha
44) OM Kesarisutaya Namaha
45) OM Sitashoka Nivarakaya Namaha
46) OM Anjanagarbha Sambhutaya Namaha
47) OM Balarkasadrashananaya Namaha
48) OM Vibhishhana Priyakaraya Namaha
49) OM Dashagriva Kulantakaya Namaha
50) OM Laxmanapranadatre Namaha
51) OM Vajra Kayaya Namaha
52) OM Mahadyuthaye Namaha
53) OM ChiraNjivine Namaha
54) OM Rama Bhaktaya Namaha
55) OM Daitya Karya Vighatakaya Namaha
56) OM Axahantre Namaha
57) OM Kajnchanabhaya Namaha
58) OM Panchavaktraya Namaha
59) OM Maha Tapase Namaha
60) OM Lankini Bhanjanaya Namaha
61) OM Shrimate Namaha
62) OM Simhika Prana Bhanjanaya Namaha
63) OM Gandhamadana Shailasthaya Namaha
64) OM LaNkapura Vidayakaya Namaha
65) OM Sugriva Sachivaya Namaha
66) OM Dhiraya Namaha
67) OM Shuraya Namaha
68) OM Daityakulantakaya Namaha
69) OM Suvarchalarchitaya Namaha
70) OM Tejase Namaha
71) OM Ramachudamanipradayakaya Namaha
72) OM Kamarupine Namaha
73) OM Pingalaxaya Namaha
74) OM Vardhi Mainaka Pujitaya Namaha
75) OM KabalikrIta Martanda Mandalaya Namaha
76) OM Vijitendriyaya Namaha
77) OM Ramasugriva Sandhatre Namaha
78) OM Mahiravana Mardhanaya Namaha
79) OM Sphatikabhaya Namaha
80) OM Vagadhishaya Namaha
81) OM NavavyakrItapanditaya Namaha
82) OM Chaturbahave Namaha
83) OM Dinabandhuraya Namaha
84) OM Mayatmane Namaha
85) OM Bhaktavatsalaya Namaha
86) OM SaNjivananagayartha Namaha
87) OM Suchaye Namaha
88) OM Vagmine Namaha
89) OM DrIdhavrataya Namaha
90) OM Kalanemi Pramathanaya Namaha
91) OM Harimarkata Markataya Namaha
92) OM Dantaya Namaha
93) OM Shantaya Namaha
94) OM Prasannatmane Namaha
95) OM Shatakantamudapahartre Namaha
96) OM Yogine Namaha
97) OM Ramakatha Lolaya Namaha
98) OM Sitanveshana Pathitaya Namaha
99) OM Vajradranushhtaya Namaha
100) OM Vajranakhaya Namaha
101) OM Rudra Virya Samudbhavaya Namaha
102) OM Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namaha
103) OM Partha Dhvajagrasamvasine Namaha
104) OM Sharapamjarabhedhakaya Namaha
105) OM Dashabahave Namaha
106) OM Lokapujyaya Namaha
107) OM Jambavatpritivardhanaya Namaha
108) OM Sitasameta Shriramapada Sevadurandharaya Namaha

OM Sri Viswaroopa Panchamukha Anjaneya Swamine Namaha